Privacybeleid

Privacyverklaring Bescherming van het privéleven

De vzw Molse Schaakclub voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, in het
bijzonder aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst), hierna GDPR

VZW Molse Schaakclub houdt voor elk lid een aantal gegevens bij:

De persoonsgegevens worden met KBSB gedeeld voor de aanmaak van een nationaal
stamnummer en elo-verwerking van de gespeelde partijen. Zie onderstaande link voor KBSB verklaring over de verwerking van persoonlijke gegevens: https://www.frbe-kbsb-
ksb.be/page/gdpr/en

De speler heeft op ieder moment recht om zijn persoonsgegevens te laten schrappen.
VZW Molse Schaakclub zal dit zo snel mogelijk doen en deze periode zal niet langer duren
dan een maand na eenvoudig verzoek.

Vertrouwelijkheid

Elke persoon, die met goedkeuring van het bestuur van VZW Molse
Schaakclub toegang heeft tot niet openbare informatie, zal die informatie op vertrouwelijke wijze behandelen.

Beschermingsmaatregelen

Het bestuur zal de gegevens van zijn leden op adequate wijze
beschermen. De toegang tot niet openbare informatie van de leden wordt beperkt tot de
bestuursleden van VZW Molse Schaakclub en zullen enkel doorgegeven worden mits
toestemming van het lid.

Verklaring van instemming

Door zich aan te sluiten bij VZW Molse Schaakclub stemt de
nieuw aangesloten schaker in met het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter binnen de vzw Molse Schaakclub.

Verdere vragen die de aangesloten schaker heeft, worden gericht aan:
penningmeester@molseschaakclub.be of andere meegedeelde e-mail adressen van de bestuursleden.