Gecoördineerde statutenVZW Molse Schaakclub

Ondernemingsnummer : 0745.790.636
Naam : VZW Molse Schaakclub
Rechtsvorm: VZW
Adres van de zetel : Albertlaan 26 ,2400 Mol

I. DE VERENIGING


Artikel 1. Benaming

De vereniging wordt VZW Molse Schaakclub genoemd. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, samen met volgende gegevens: De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.


Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de VZW is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het Bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Als ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.


Artikel 3. Doelstellingen en voorwerp van de VZW

De vereniging heeft tot doel, het organiseren van socio-culturele activiteiten en denksportactiviteiten, die te maken hebben met schaken en de opleiding van jeugdspelers. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. In die zin mag zij ook, beperkte economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zoals Jeugdschaaktrainingen, Jeugdschaakwedstrijden, met inbegrip van bijkomstige commerciëleen winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.


Artikel 4. Duur van de VZW

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Leden

In de VZW zijn er enkel gewone leden (hierna ‘leden’).

Artikel 6. Aantal leden

Er zijn minstens 4 leden.

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid. De inhoudelijke voorwaarden om tot de VZW als lid toe te treden zijn de volgende: Alle leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage bevat insgelijks een aansluiting bij de Vlaamse Schaakfederatie en de Koninklijke Belgische Schaakbond tenzij het betrokken lid uitdrukkelijk wenst af te zien van vermelde aansluiting zodat hij een door het Bestuur vastgelegde vermindering van de lidmaatschapsbijdrage kan genieten.

Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het Bestuur. Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van eenmkandidaat–lid weigert, kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens 1 jaar na de eerste aanvraag.

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst. Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door het Bestuur en die maximum 250 euro per jaar bedraagt.


Artikel 10. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment uit de VZW ontslag nemen door dat ontslag per email bekend te maken aan het Bestuur. Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:

 1. Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn in de VZW
 2. Wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest
 3. Wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

Artikel 11. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 12. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de VZW

Geen enkel lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de VZW geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

III. ALGEMENE VERGADERING


Artikel 14. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige Bestuurslid.


Artikel 15. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders
 3. Het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
  als dit van toepassing is
 4. Het kwijten aan de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. Het omzetten van vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociaalonderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociaal onderneming

Artikel 16. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.nHet Bestuursorgaan kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 17. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.

De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de stemgerechtigde leden van de vereniging het vragen. Een stemgerechtigd lid is iemand die minstens 1 jaar bij de club is aangesloten en de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op de datum van die Algemene Vergadering.

Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden en bestuurders verstuurd per brief of email op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven. De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

Aan de leden en de Bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die op grond van het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 30 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 18. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens één vijfde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimumvereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 19. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

In voorkomend geval, geeft de werkgroep verantwoordelijke antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegeven sof feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering en de werkgroep verantwoordelijke kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 20. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk stemgerechtigd lid één stem. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 3 volmacht dragen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn. Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:

Statutenwijziging:
Als de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

Artikel 21. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de VZW. Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door publicatie van de beslissingen op de website van de VZW. Derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV. BESTUURSORGAAN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 22. Samenstelling van het Bestuursorgaan


De VZW wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste 2 bestuurders die stemgerechtigde leden zijn van de VZW. Als en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het Bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders.
Zolang het Bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bestuurders zijn herbenoembaar. Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen: stemgerechtigd lid zijn van de VZW.

Het Bestuursorgaan verdeelt onder zijn leden onder andere de functie van penningmeester die de taken vervult die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun aanstelling.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 23. Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 24. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de VZW, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de VZW. Als het Bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuursorgaan op te nemen.

Artikel25. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen handelt.

De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij [naar keuze, bv.: de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek…. ].

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegen- geworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake
lastgeving.

Artikel 26. Bekendmakingsvereisten van het Bestuursorgaan

De benoeming van de leden van het Bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang
van hun bevoegdheden.

Artikel 27. Vergaderingen van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

Artikel 28. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.

De besluiten binnen het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 29. Verslag van het Bestuursorgaan

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuursorgaan, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de VZW. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 30. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke
verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 31. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW, zoals in de statuten
bepaald.

De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene
Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 32. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene
Vergadering met een bijzondere 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

V. HET DAGELIJKS BESTUURSORGAAN

Artikel 33. Het dagelijks Bestuursorgaan

Het dagelijks Bestuursorgaan omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks Bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat het Bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen.

VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 34. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de
VZW werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de VZW aansprakelijk
voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven als zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VII. BOEKHOUDING

Artikel 35. Boekjaar

Het boekjaar van de VZW begint op 01/01 en eindigt op 31/12

Artikel 36. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het Bestuursorgaan legt de staat van uitgaven en inkomsten van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuursorgaan verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de staat van uitgaven en inkomsten.

De staat van uitgaven en inkomsten wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de staat van uitgaven en inkomsten neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 37. Vrijwillige ontbinding van de VZW

De VZW kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de
ontbinding van de VZW, voorgelegd door het Bestuursorgaan.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW altijd dat zij “VZW in vereffening” is
overeenkomstig het WVV. Een VZW in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 38. Bestemming van het vermogen van de VZW na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de VZW. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 39. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen over de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoemingen de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

IX. SLOT

Artikel 40. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Bestuurder
Roy Van der Welk